ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาสังคม การให้บริการสวัสดิการสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทุกประเภท  ในรูปแบบสถานแรกรับ  สถานที่พักพิงชั่วคราว รวมถึงการประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถดำรงชีวิต และพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
    ในปัจจุบันปัญหาสังคมโดยเฉพาะปัญหาเด็ก เยาวชน และครอบครัวมีความรุนแรง และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก จึงได้จัดตั้งบ้านพักเด็กและครอบครัวขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือ และคุ้มครองสวัสดิภาพแก่กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบสถานแรกรับ และที่พักอาศัยชั่วคราว โดยให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
    บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดตั้งเมื่อปี  พ.ศ.๒๕๓๘ มีภารกิจหน้าที่ในการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทุกรูปแบบให้ได้รับบริการในด้านที่พักอาศัย  อาหาร  ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนสิ่งของต่าง ๆ  ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน รวมทั้งการแนะนำให้คำปรึกษา สงเคราะห์บำบัด การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ การพัฒนาศักยภาพ  และการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ประชาบดี  ๑๓๐๐ ให้คำปรึกษาตลอด  ๒๔  ชั่วโมง

สถานที่ตั้ง     เลขที่  ๖๒/๑  หมู่ที่  ๖  ตำบลนครสวรรค์ออก   อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  ๖๐๐๐๐
 
^