บุคลากร

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสมหมาย เฉลิมมุข

  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายภูมินทร์ พฤทธิ๋พงศกร

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวชลธิชา ทองคำ

  พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2

 • thumbnail

  นายจรูญ เพ็ชรศรี

  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

 • thumbnail

  นางสาวพรจรัส พงษ์พันธุ์

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวชมพูนุช โกศล

  นักพัฒนาสังคม

 • thumbnail

  นายวิชัย นาคสนิท

  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

 • thumbnail

  นางสาวศรีสุวรรณ แสงบัวแก้ว

  พนักงานทำความสะอาด

 • thumbnail

  นางสาวขวัญดาว แก้วไพทูรย์

  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประกอบอาหารและโภชนาการ

ฝ่ายสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวอโณทัย ฉิมสุข

  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางวันเพ็ญ พิมพ์หนู

  นักจิตวิทยา

 • thumbnail

  นางสาวจรวยพร โยพนัสสัก

  นักสังคมสงเคราะห์

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา

 • thumbnail

  นางกชพร วันจันทร์

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา

 • thumbnail

  นางสาวศรัญญา กุลณาพิมพ์

  นักพัฒนาสังคม

 • thumbnail

  นางสาวภัทราวรรณ โพธิ์ศรี

  นักพัฒนาสังคม

^