บุคลากร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายภูมินทร์ พฤทธิ๋พงศกร

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวชลธิชา ทองคำ

  พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2

 • thumbnail

  นายจรูญ เพ็ชรศรี

  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

 • thumbnail

  นางสาวพรจรัส พงษ์พันธุ์

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวชมพูนุช โกศล

  นักพัฒนาสังคม

 • thumbnail

  นายวิชัย นาคสนิท

  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

 • thumbnail

  นางสาวศรีสุวรรณ แสงบัวแก้ว

  พนักงานทำความสะอาด

 • thumbnail

  นางสาวขวัญดาว แก้วไพทูรย์

  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประกอบอาหารและโภชนาการ

^